و (arapski jezik)Uredi

 
و

izgovor:
prijevod:
slovo

  1. Dvadeset i sedmo slovo arapske abecede (iza ه, ispred ي).


etimologija:
napomene:

و (perzijski jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
slovo

  1. Trideseto slovo perzijske abecede (iza ن, ispred ه).


etimologija:
napomene: