អាកាសយានដ្ឋាន

អាកាសយានដ្ឋាន (kmerski jezik)Uredi

izgovor: aakaah yiena-taan
prijevod:
imenica

(1.1) zračna luka

sinonimi:

(1.1) វាលកប៉ាល់ហោះ


antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: