പാക്കിസ്ഥാന്

പാക്കിസ്ഥാന് (malajalam jezik)Uredi

 
(1.1) പാക്കിസ്ഥാന്

izgovor:
prijevod:

(1.1) Pākkisthān

imenica, vlastita

(1.1) Indija